Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltninga og hamne- og sjøtransportpolitikken.
Samferdselsdepartementet har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltninga og hamne- og sjøtransportpolitikken.

Regjeringen.no

Hopp rett til graf

Bruttobudsjetterte virksomheter

De fleste statlige virksomheter er bruttobudsjettert. Det betyr at utgifter og inntekter budsjetteres hver for seg i statsbudsjettet.

Hopp rett til graf

Utvikling i år sammenliknet med i fjor

Figuren viser utviklingen i utgiftene ført på departementets kapitler akkumulert gjennom året, sammenlignet med i fjor. Tallene er i millioner kroner.

NB: Regnskapstallene publiseres en måned etter at regnskapsmåneden er avsluttet, bortsett fra tallene fra desember som publiseres 1. mars.