Folketrygdens utvikling

Folketrygden utgjør mer enn en tredel av statsregnskapet (utenom petroleumsvirksomheten). Se hvordan utgiftene har utviklet seg siden år 2001.

Skrevet av Direktoratet for økonomistyring28. April 2021

Folketrygdens utgifter var 532 milliarder kroner i 2020. Utgiftene i folketrygden finansieres løpende over statsbudsjettet på linje med andre utgifter. Det er altså ingen direkte kobling mellom innbetalinger av trygdeavgift og arbeidsgiveravgift og utbetalinger fra folketrygden, verken for det enkelte år eller over tid. 

Folketrygdens utgifter budsjetteres og regnskapsføres på kapitler i intervallet 2500 til 2799. Disse kapitlene inngår i følgende programområder (med ansvarlig departement i parentes):

  • Programområde 28, Foreldrepenger, folketrygden (BLD)
  • Programområde 29, Sosiale formål, folketrygden (ASD)
  • Programområde 30, Stønad ved helsetjenester (HOD)
  • Programområde 33, Arbeidsliv (ASD og FKD)

Folketrygdens inntekter budsjetteres og regnskapsføres på kapitlene 5700-5705.

Folketrygdens andel av statsregnskapet (utenom petroleumsvirksomhet)

Folketrygdens andel av statens utgifter (utenom petroleumsvirksomheten) har vært relativt stabil de siste seks årene. Figuren viser tall fra 2020.

Utgiftene til folketrygden

Utgiftene til folketrygden øker fra år til år, blant annet som følge av økte priser og lønninger. I år 2001 var utgiftene 188 milliarder kroner, i 2020 om lag 532 milliarder kroner. Som følge av flere eldre, har utgifter til alderspensjon vokst betydelig raskere enn andre ytelser og utgjør i dag nesten halvparten av folketrygdens utgifter. Stolpediagrammet viser utviklingen i utgiftene siden år 2001.

Årlig økning i folketrygden sammenlignet med konsumprisindeks

Figuren sammenligner prosentvis årlige økning i utgifter til folketrygden med inflasjon (konsumprisindeks). Den årlige prosentvise økningen i folketrygdens utgifter har vært høyere enn årlig inflasjon, bortsett fra i år 2006. I 2020 var økningen i Folketrygdens utgifter høyere enn årlig inflasjon.

Kilder: Statsrekneskapen, Meld. St. 3 2001-2020, regjeringen.no og Statistikk om bosatte og konsumprisindeks 2001-2020, ssb.no.