Statens pensjonsfond

Formålet med Statens pensjonsfond er statlig sparing for å finansiere folketrygdens pensjonsutgifter og for å sikre langsiktige hensyn ved bruk av statens petroleumsinntekter.

Skrevet av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring1. Mai 2022

Statens pensjonsfond består av to deler:

  • Statens pensjonsfond utland (SPU)
  • Statens pensjonsfond Norge (SPN).

Mens SPU er integrert med statsbudsjettet, overføres ikke avkastningen av midlene i SPN til statskassen, men legges løpende til kapitalen.

Den operative forvaltningen av SPU ivaretas av Norges Bank, mens det er Folketrygdfondet som forvalter SPN. Forvaltningen skjer innenfor mandater fastsatt av Finansdepartementet. Statens pensjonsfond ble formelt etablert 1. januar 2006. SPU het tidligere Statens petroleumsfond (populært kalt «Oljefondet»), og SPN var tidligere Folketrygdfondet.

Les mer om Statens pensjonsfond på regjeringen.no.

Utviklingen i Statens pensjonsfond

Verdien av Statens pensjonsfond har vokst sterkt de siste årene. Mens verdien av fondets kapital var 1 000 milliarder kroner i 2004, var den økt til over 12 688 milliarder kroner ved utgangen 2021, fordelt med om lag 12 355 milliarder kroner i SPU og 333 milliarder kroner i SPN.

Den sterke veksten i fondet skyldes SPU som i 2021 hadde høye inntekter fra petroleumsvirksomheten og høy avkastning på investeringene. I 2021 økte verdien av SPU med 1 448 milliarder kroner (13,3%). Norges Bank, som forvalter fondet, legger vekt på at resultatene må vurderes over tid. Bruken av midlene tar utgangspunkt i handlingsregelen. Fra 2006 inngår Statens pensjonsfond Norge i tallene. I 2010 ble Petroleumsforsikringsfondet avviklet og kapitalen innlemmet i Statens pensjonsfond utland.

Inntektene i fondet

Inntektene i SPU er netto kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten, samt kapitalinntekter på fondets plasseringer. Kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten består av skatt og avgift på utvinning av petroleum, avgift på CO2 og NOX, utbytte fra Equinor og inntekter fratrukket utgifter i statens direkte engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE). I 2021 var den årlige netto kontantstrømmen 288 milliarder kroner.

Endringer i markedsverdi

Siden midlene i SPU er plassert i aksjer, obligasjoner og eiendom i utlandet, vil avkastningen av fondet variere med avkastningen i verdens finansmarkeder. Fra oppstarten til 2021 har den samlede avkastningen vært 8 007 milliarder kroner. Verdien av fondet varierer med kronekursen, men dette påvirker imidlertid ikke fondets kjøpekraft i valuta. Kilde NBIM.no. 

Utgiftene i fondet

Etter vedtak i Stortinget overføres det hvert år et beløp fra Statens pensjonsfond for å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Dette er utgiftene i fondet.

Sammenligning av inntektene til Statens pensjonsfond over tid

Petroleumsinntekter og kapitalinntekter er de to kildene til inntekt i Statens pensjonsfond. I perioden 2012 til 2016 gikk oljeinntektene ned på grunn av fallet i olje- og gasspriser, men veksten i rente- og utbytteinntektene har delvis veid opp for dette. 

Lavere olje- og gasspriser etter 2014 reduserte statens inntekter fra netto kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten for en periode. Inntektene varierer avhengig av markedsprisene, og fra 2020 til 2021 økte inntektene kraftig.

Fondets løpende rente- og utbytteinntekter har økt over tid til et nivå over 200 mrd. kroner i året. Bruken av oljepenger over statsbudsjettet øker også over tid, noe som må sees i sammenheng med økningen i fondets størrelse og handlingsregelen. De to siste årene har det oljekorrigerte underskuddet vært særlig høyt, og høyere en fondets rente- og utbytteinntekter. Dette henger i stor grad sammen med tiltak i møte med koronapandemien.

Netto avsetning til SPU utgjøres av netto kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten fratrukket overføringen for å dekke det oljekorrigerte underskuddet. Både i 2020 og 2021 var det negativ avsetning. I 2020 var rente- og utbytteinntekter på 225 mrd. kroner ikke tilstrekkelig til å dekke negativ avsetning til SPU på 311 mrd. kroner, slik at fondet hadde et underskudd på 86 mrd. kroner. I 2021 ble rente- og utbytteinntektene 224 mrd. kroner. På grunn av høy netto kontantstrøm, som følge av bl.a. høye gasspriser andre halvår, ble negativ avsetning til SPU redusert til 103 mrd. kroner, slik at fondet fikk et overskudd på 121 mrd. kroner.

 

Du kan lese mer om fondets utvikling og hva fondet setter pengene i på nettsidene til  Norges Bank Investment Management.