Folketrygdens utvikling

Folketrygden utgjør mer enn en tredel av statsregnskapet (utenom petroleumsvirksomheten). Se hvordan utgiftene har utviklet seg siden år 2000.

Skrevet av Direktoratet for økonomistyring24. April 2020

Folketrygdens utgifter var 477 milliarder kroner i 2019. Utgiftene i folketrygden finansieres løpende over statsbudsjettet på linje med andre utgifter. Det er altså ingen direkte kobling mellom innbetalinger av trygdeavgift og arbeidsgiveravgift og utbetalinger fra folketrygden, verken for det enkelte år eller over tid. I 2019 utgjorde trygdeavgiften om lag 30 prosent av folketrygdens utgifter, mens arbeidsgiveravgiften utgjorde om lag 40 prosent.

Folketrygdens utgifter budsjetteres og regnskapsføres på kapitler i intervallet 2500 til 2799. Disse kapitlene inngår i følgende programområder (med ansvarlig departement i parentes):

  • Programområde 28, Foreldrepenger, folketrygden (BLD)
  • Programområde 29 Sosiale formål, folketrygden (ASD)
  • Programområde 30, Stønad ved helsetjenester (HOD)
  • Programområde 33, Arbeidsliv (ASD og FKD)

Folketrygdens inntekter budsjetteres og regnskapsføres på kapitlene 5700-5705.

Folketrygdens andel av statsregnskapet (utenom petroleumsvirksomhet)

Folketrygdens andel av statens utgifter (utenom petroleumsvirksomheten) har vært relativt stabil de siste seks årene. Figuren viser tall fra 2019.

Utgiftene til folketrygden

Utgiftene til folketrygden øker fra år til år, blant annet som følge av økte priser og lønninger. I år 2000 var utgiftene 175 milliarder kroner, i 2019 om lag 477 milliarder kroner. Som følge av flere eldre, har utgifter til alderspensjon vokst betydelig raskere enn andre ytelser og utgjør i dag nesten halvparten av folketrygdens utgifter. Stolpediagrammet viser utviklingen i utgiftene siden år 2000.

Årlig økning i folketrygden sammenlignet med konsumprisindeks

Figuren sammenligner prosentvis årlige økning i utgifter til folketrygden med inflasjon (konsumprisindeks). Den årlige prosentvise økningen i folketrygdens utgifter har vært høyere enn årlig inflasjon, bortsett fra i år 2006. I 2019 var økningen i Folketrygdens utgifter høyere enn årlig inflasjon.

Kilder: Statsrekneskapen, Meld. St. 3 1999-2019, regjeringen.no og Statistikk om bosatte og konsumprisindeks 2000-2019, ssb.no.