Statens pensjonsfond

Formålet med Statens pensjonsfond er statlig sparing for å finansiere folketrygdens pensjonsutgifter og for å sikre langsiktige hensyn ved bruk av statens petroleumsinntekter.

Skrevet av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring3. Mai 2023

Statens pensjonsfond består av to deler:

  • Statens pensjonsfond utland (SPU)
  • Statens pensjonsfond Norge (SPN).

Mens SPU er integrert med statsbudsjettet, overføres ikke avkastningen av midlene i SPN til statskassen, men legges løpende til kapitalen.

Den operative forvaltningen av SPU ivaretas av Norges Bank, mens det er Folketrygdfondet som forvalter SPN. Forvaltningen skjer innenfor mandater fastsatt av Finansdepartementet. Statens pensjonsfond ble formelt etablert 1. januar 2006. SPU het tidligere Statens petroleumsfond (populært kalt «Oljefondet»), og SPN var tidligere Folketrygdfondet.

Les mer om Statens pensjonsfond på regjeringen.no.

Utviklingen i Statens pensjonsfond

Verdien av Statens pensjonsfond har vokst sterkt de siste årene. Mens verdien av fondets kapital var 1 000 milliarder kroner i 2004, var den økt til over 12 732 milliarder kroner ved utgangen 2022, fordelt med drøyt 12 413 milliarder kroner i SPU og 318 milliarder kroner i SPN.

Norges Bank, som forvalter fondet, legger vekt på at resultatene må vurderes over tid. Bruken av midlene tar utgangspunkt i handlingsregelen. Fra 2006 inngår Statens pensjonsfond Norge i tallene. I 2010 ble Petroleumsforsikringsfondet avviklet og kapitalen innlemmet i Statens pensjonsfond utland.

Inntektene i fondet

Inntektene i SPU er netto kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten, netto inntekter fra finanstransaksjoner, samt kapitalinntekter på fondets plasseringer. Kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten består av skatt og avgift på utvinning av petroleum, avgift på CO2 og NOX, utbytte fra Equinor og inntekter fratrukket utgifter i statens direkte engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE). I 2022 var netto inntekter fra finanstransaksjoner 83,5 milliarder kroner. I 2022 var den årlige netto kontantstrømmen 1 285 milliarder kroner.

Endringer i markedsverdi

Siden midlene i SPU er plassert i aksjer, obligasjoner og eiendom i utlandet, vil avkastningen av fondet variere med avkastningen i verdens finansmarkeder. Fra oppstarten til 2022 har den samlede avkastningen vært 6 370 milliarder kroner. Verdien av fondet varierer med kronekursen, men dette påvirker imidlertid ikke fondets kjøpekraft i valuta. Kilde NBIM.no. 

Utgiftene i fondet

Etter vedtak i Stortinget overføres det hvert år et beløp fra Statens pensjonsfond for å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Dette er utgiftene i fondet.

Sammenligning av inntektene til Statens pensjonsfond over tid

Petroleumsinntekter og kapitalinntekter er de to kildene til inntekt i Statens pensjonsfond. I perioden 2012 til 2016 gikk oljeinntektene ned på grunn av fallet i olje- og gasspriser, men veksten i rente- og utbytteinntektene har delvis veid opp for dette. 

Lavere olje- og gasspriser etter 2014 reduserte statens inntekter fra netto kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten for en periode. Inntektene varierer avhengig av markedsprisene, og fra 2021 til 2022 økte inntektene kraftig, fra 288 mrd. kroner i 2021 til 1 285 mrd. kroner i 2022. 

Fondets løpende rente- og utbytteinntekter har økt over tid til et nivå over 200 mrd. kroner i året. Bruken av oljepenger over statsbudsjettet øker også over tid, noe som må sees i sammenheng med økningen i fondets størrelse og handlingsregelen. I 2020 og 2021 var det oljekorrigerte underskuddet særlig høyt, og høyere en fondets rente- og utbytteinntekter. Etter to år med tiltak i møte med koronapandemien var det i 2022 en reduksjon i det oljekorrigerte underskuddet fra årene før. Netto avsetning til SPU utgjøres av netto kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten fratrukket overføringen for å dekke det oljekorrigerte underskuddet. 

Netto avsetning påvirkes derfor både av de løpende petroleumsinntektene og utviklingen i det oljekorrigerte underskuddet i budsjettet. Både i 2020 og 2021 var det negativ avsetning, mens det i 2022 er en positiv avsetning. I 2020 var rente- og utbytteinntekter i SPU og SPN på 225 mrd. kroner ikke tilstrekkelig til å dekke negativ avsetning til SPU på 311 mrd. kroner, slik at fondet hadde et underskudd på 86 mrd. kroner. I 2021 ble det et overskudd på 121 milliarder kroner med rente- og utbytteinntektene på 224 mrd. kroner og en negativ netto avsetning til SPU på 103 milliarder kroner. Nedgangen i negativ avsetning skyldes både høyere netto kontantstrøm og lavere overføring for å dekke det oljekorrigerte underskuddet. Som følge av fortsatt høye gasspriser andre halvår 2021 og gjennom 2022 ble netto kontantstrømmen 1 285 milliarder kroner i 2022. Overføringen for å dekke det oljekorrigerte underskuddet gikk betydelig ned slik at netto avsetning til SPU ble på 975 milliarder kroner. Sammen med renter og utbytte i SPU og SPN på 279 milliarder kroner ga dette et overskudd i statens pensjonsfond på 1 255 milliarder kroner slik dette presenteres sammen statsbudsjettet, jf. tabell 1.4 i Meld. St. 3 (2022–2023) Statsrekneskapen 2022. 

 

Du kan lese mer om fondets utvikling og hva fondet setter pengene i på nettsidene til  Norges Bank Investment Management.