Nettobudsjetterte virksomheter

Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter omtales gjerne som nettobudsjetterte virksomheter. Virksomhetene er en del av staten som juridisk person. De har noe større økonomisk handlefrihet enn bruttobudsjetterte virksomheter.

Skrevet av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring26. April 2024


Hva kjennetegner nettobudsjetterte virksomheter?

Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter omtales gjerne som nettobudsjetterte virksomheter. De er en del av staten som juridisk person, og de er underlagt økonomiregelverket for staten.

Nettobudsjetterte virksomheter har en noe friere stilling overfor overordnet departement, regjeringen og Stortinget i forhold til ordinære forvaltningsorgan, bruttobudsjetterte virksomheter.

Nettobudsjetterte virksomheter kan ha utvidede fullmakter på sine fagområder, og de har ofte et eget styre, oppnevnt av overordnet departement. De beholder eventuelle ubrukte midler ved årets slutt, men er samtidig ansvarlig for å dekke et eventuelt merforbruk. De kan benytte inntekter utover den statlige bevilgningen til sitt formål og bestemme fordelingen av kostnader på drift og investeringer.

Nettobudsjetterte virksomheter fører periodisert virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS). Det betyr at virksomhetsregnskapet viser kostnader og inntekter fordelt etter hvilken periode ressursforbruket og opptjening av inntekter skjer. Nettobudsjetterte virksomheter har også en balanseoppstilling som viser sammensetningen av eiendeler, statens kapital og gjeld.  

Hva er nettobudsjettering?

Stortinget vedtar rammer både for utgifter og inntekter for de fleste statlige virksomheter. Dette kalles bruttobudsjettering. Stortinget kan med bevilgningsvedtak i statsbudsjettet gi fullmakt til å nettobudsjettere en virksomhet. Nettobudsjetteringen innebærer et avvik fra bruttoprinsippet som etter bevilgningsreglementet gjelder for statsbudsjettet og statsregnskapet.

Stortinget bevilger en netto utgiftsramme, tilsvarende forskjellen mellom forventede utgifter og inntekter, til nettobudsjetterte virksomheter. Dette kalles nettobudsjettering.

Nettobudsjetteringen innebærer at virksomheten:

  • disponerer alle sine inntekter fra eksternfinansierte aktiviteter (eksempelvis kan oppdragsinntekter finansiere ny aktivitet)
  • bestemmer hvor mye som brukes på drift og investeringer så lenge ikke noe annet er bestemt av overordnet departement
  • har adgang til å overføre alle ubrukte midler til etterfølgende budsjettår, men er samtidig ansvarlig for å dekke et eventuelt merforbruk.

Hva rapporteres til statsregnskapet?

Overordnet departement stiller bevilgningen til disposisjon for nettobudsjetterte virksomheter gjennom tildelingsbrevet og ved utbetaling fra departementet til virksomheten. Utbetalingene rapporteres av departementet som utgift til statsregnskapet på det kapittel og den posten (innenfor postgruppe 50–59) der netto utgiftsramme er bevilget.

De nettobudsjetterte virksomhetene rapporterer altså ikke regnskapstall som vises i det offisielle statsregnskapet, jamfør Meld. St. 3. Fra 2018 har nettobudsjetterte virksomheter imidlertid rapportert månedlige regnskapstall som tilleggsinformasjon til statsregnskapet, og dette presenteres i statsregnskapet.no.

OBS: Denne regnskapsinformasjonen er utarbeidet etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) og den er derfor ikke direkte sammenlignbare tilsvarende kontantregnskapsinformasjon som bruttobudsjetterte virksomheter rapporterer til statsregnskapet.

Dersom du ønsker å sammenligne regnskapstall, lage dine egne nøkkeltall eller studere trender over tid for nettobudsjetterte virksomheter finner du rådatafiler med regnskapstall fra 2016 og fremover via last ned i statsregnskapet.no.

Der finner du «tillegg nettobudsjetterte» per år fra 2016. Merk at for 2016 og 2017 gjelder tallene for hele året, fra 2018 og fremover er det tall per måned. 

Dersom du ønsker å kikke nærmere på detaljer om den enkelte nettobudsjetterte virksomhet finner du det ved å velge aktuell virksomhet via virksomhetssiden i statsregnskapet.no. På den aktuelle virksomhetens side finner du:

  • utvalgte nøkkeltall – for de siste tre år
  • driftskostnader – ulike typer kostnader forrige år
  • driftsinntekter – ulike typer inntekter forrige år
  • månedlig utvikling – samlede kostnader per måned inneværende år sammenlignet med forrige år 
  • driftskostnader siste år – virksomhetens driftskostnader de siste årene
  • detaljert resultatregnskap – inntekter og kostnader de siste to år
  • balanse – eiendeler, statens kapital og gjeld siste to år

For ytterligere informasjon om nettobudsjetterte virksomheter viser vi til virksomhetenes nettsider. Om du er særskilt interessert universiteter og høyskoler kan du besøke Database for høyere utdanning


Hopp rett til graf

Samlet regnskapsoppstilling

Nedenfor vises en akkumulert regnskapsoppstiling for de nettobudsjetterte virksomhetene.

Klikk på tabellen for å se flere detaljer om inntekter, kostnader og resultat. 

Dersom du er interessert i å sammenligne inntekter eller kostnader eller utvalgte nøkkeltall, for alle eller utvalgte nettobudsjetterte virksomheter, kan du enkelt gjøre det på sammenligningssiden i statsregnskapet.no. 

Hopp rett til graf

Samlet balanseoppstilling

Nedenfor vises en samlet oversikt over de nettobudsjetterte virksomhetenes eiendeler, statens kapital og gjeld.

Klikk på tabellen for å se sammensetningen av eiendeler, gjeld og egenkapital.

Informasjon om den enkelte virksomhets eiendeler, statens kapital og gjeld finner du enkelt ved å velge aktuell virksomhet via virksomhetssiden i statsregnskapet.no.

Dersom du er interessert i å sammenligne utvalgte balanserelaterte nøkkeltall, for alle, eller utvalgte, nettobudsjetterte virksomheter kan du enkelt gjøre det på sammenligningssiden

Nærmere detaljer om den enkelte virksomhets eiendeler og gjeld finner du på virksomhetssiden.