Statens balanse – kapitalregnskapet

Kapitalregnskapet er en oppstilling av statens balanse med hovedvekt på finansielle eiendeler, gjeld og egenkapitalen i staten.

Skrevet av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring26. April 2024

Kapitalregnskapet skal gi en oversikt over statens og trygdenes eiendeler og gjeld, og vise sammenhengen med bevilgningsregnskapet. Ettersom staten benytter kontantprinsippet, er det i utgangspunktet bare kontantbeholdninger (finanskapital) som inngår i kapitalregnskapet. Hovedfokuset er på kontantbeholdninger, fond, verdipapirer, stiftelseskapital, kapital i statsforetak, kapitaltilskudd til statsbedriftene, utlån, fordringer og statsgjeld. 

I vedlegg til statsregnskapet presenteres forvaltningsbedriftenes balanse, som i stor grad er sammenfallende med balanseoppstillingen i private virksomheter. Innholdsmessig vil det imidlertid være forskjeller som følge av forskjellige prinsipper for periodisering av regnskapene. Virksomhetenes gjeld og fordringer til statskassen kaller vi gjerne mellomværende med statskassen. Denne går fram av kapitalregnskapet, men leverandørgjeld og kundefordringer inngår ikke.

Verdivurderingen i kapitalregnskapet baseres på historisk anskaffelsesverdi på transaksjonstidspunktet. Normalt foretas ikke omvurderinger i kapitalregnskapet, med unntak for Statens pensjonsfond som blir regnskapsført ut fra omvurdert verdi per 31. desember til markedsverdi. Videre blir statens plasseringer og gjeld i utenlandsk valuta omvurdert og justert for valutakursendringer.

For de nettobudsjetterte virksomhetene er det kun endringer i bankbeholdning som inngår i statsregnskapet. Det betyr at nettobudsjetterte virksomheters eiendeler, gjeld og kapital ikke inngår i kapitalregnskapet utenom endringer i bankbeholdning.

De viktigste eiendelene i balansen er:

  • spesielle fond (statens pensjonsfond utland og statens pensjonsfond Norge)
  • utlånfast kapital i forvaltningsbedrifter
  • verdipapirer medregnet kapitalen i statens selvstendige selskap/foretak.

Den viktigste gjeldsposten er statsgjelden, som inneholder:

Se Stortingsmelding 3 på regjeringen.no.

Du kan lese mer om kapitalregnskapet i Stortingsmelding 3, vedlegg 3.

Tabellen under viser statens eiendeler og gjeld (tall i millioner kroner).