Statens pensjonsfond

Formålet med Statens pensjonsfond er statlig sparing for å finansiere folketrygdens pensjonsutgifter og for å sikre langsiktige hensyn ved bruk av statens petroleumsinntekter.

Skrevet av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring26. April 2024

Statens pensjonsfond består av to deler:

  • Statens pensjonsfond utland (SPU)
  • Statens pensjonsfond Norge (SPN).

Mens SPU er integrert med statsbudsjettet, overføres ikke avkastningen av midlene i SPN til statskassen, men legges løpende til kapitalen.

Den operative forvaltningen av SPU ivaretas av Norges Bank, mens det er Folketrygdfondet som forvalter SPN. Forvaltningen skjer innenfor mandater fastsatt av Finansdepartementet. Statens pensjonsfond ble formelt etablert 1. januar 2006. SPU het tidligere Statens petroleumsfond (populært kalt «Oljefondet»), og SPN var tidligere Folketrygdfondet.

Les mer om Statens pensjonsfond på regjeringen.no.

Utviklingen i Statens pensjonsfond

Verdien av Statens pensjonsfond har vokst sterkt de siste årene. Mens verdien av fondets kapital var 1 000 milliarder i 2004, var den økt til over
16 115 milliarder ved utgangen av 2023, fordelt med om lag 15 761 milliarder kroner i SPU og 354 milliarder kroner i SPN.

Norges Bank, som forvalter fondet, legger vekt på at resultatene må vurderes over tid. Bruken av midlene tar utgangspunkt i handlingsregelen. Fra 2006 inngår Statens pensjonsfond Norge i tallene. I 2010 ble Petroleumsforsikringsfondet avviklet og kapitalen innlemmet i Statens pensjonsfond utland.

Inntektene i fondet

Inntektene i SPU er netto kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten, netto inntekter fra finanstransaksjoner, samt kapitalinntekter på fondets plasseringer. Kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten består av skatt og avgift på utvinning av petroleum, avgift på CO2 og NOX, utbytter fra Equinor og inntekter fratrukket utgifter i statens direkte engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE). I 2023 var netto inntekter fra finanstransaksjoner 39 milliarder kroner. I 2023 var den årlige netto kontantstrømmen 978 milliarder kroner.


Endringer i markedsverdi

Siden midlene i SPU er plassert i aksjer, obligasjoner og eiendom i utlandet, vil avkastningen av fondet variere med avkastningen i verdens finansmarkeder. Fra oppstarten til 2023 har den samlede avkastningen vært 8 592 milliarder kroner. Verdien av fondet varierer med kronekursen, men dette påvirker imidlertid ikke fondets kjøpekraft i valuta. Kilde NBIM.no. 

Utgiftene i fondet

Etter vedtak i Stortinget overføres det hvert år et beløp fra Statens pensjonsfond for å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Dette er utgiftene i fondet.

Sammenligning av inntektene til Statens pensjonsfond over tid

Petroleumsinntekter og kapitalinntekter er de to kildene til inntekt i Statens pensjonsfond. I perioden 2012 til 2016 gikk oljeinntektene ned på grunn av fall i olje- og gassprisen, men veksten i rente- og utbytteinntektene delvis veide opp for dette.

Lavere olje- og gasspriser etter 2014 reduserte statens inntekter fra netto kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten for en periode. Inntektene varierer avhengig av markedsprisene, og fra 2021 til 2022 økte inntektene kraftig, fra 288 mrd. kroner i 2021 til 1 285 mrd. kroner i 2022. Det var også svært høye inntekter i 2023 med 978 mrd. kroner.


Fondets løpende rente- og utbytteinntekter har økt betydelig over tid, til et nivå på 279 mrd. Kroner i 2022 og 355 mrd. Kroner i 2023. Bruken av oljepenger over statsbudsjettet øker også over tid, noe som må sees i sammenheng med økningen i fondets størrelse og handlingsregelen. I 2020 og 2021 var det oljekorrigerte underskuddet særlig høyt, og høyere en fondets rente- og utbytteinntekter. I 2023 var det som i 2022, en reduksjon i det oljekorrigerte underskuddet fra årene 2020 og 2021. Netto avsetning til SPU utgjøres av netto kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten fratrukket overføringen for å dekke det oljekorrigerte underskuddet. 

Netto avsetning påvirkes derfor både av de løpende petroleumsinntektene og utviklingen i det oljekorrigerte underskuddet i budsjettet. Både i 2020 og 2021 var det negativ avsetning, mens det i 2022 og 2023 var en positiv avsetning. I 2023 gikk overføringen for å dekke det oljekorrigerte underskuddet marginalt opp fra 2022, og netto avsetning til SPU ble på 692 mrd. kroner. Sammen med renter og utbytte i SPU og SPN på 355 mrd. kroner ga dette overskudd i statens pensjonsfond på 1 047 mrd. kroner slik dette presenteres sammen med statsbudsjettet, jf. tabell 1.4 i Meld. St. 3. (2023-2024) Statsrekneskapen 2023.

Du kan lese mer om fondets utvikling og hva fondet setter pengene i på nettsidene til  Norges Bank Investment Management.