Hvordan inngår petroleumsinntekter i statsregnskapet?

Olje og gass er og vil være viktig for norsk økonomi i tiår fremover. Se hvordan dette påvirker inntekter og utgifter i statsregnskapet.

Skrevet av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring26. April 2024

Statens inntekter fra olje- og gassvirksomheten overføres i sin helhet til Statens pensjonsfond utland (SPU) . Fondet har én utgift: Overføring til statsbudsjettet skjer etter vedtak i Stortinget og dekker det oljekorrigerte underskuddet.

Petroleumsinntektene overføres til Statens pensjonsfond utland

Figuren viser utviklingen i statens nettoinntekter fra petroleumsvirksomheten, i millioner kroner.

Statens netto kontantstrøm for petroleumsvirksomheten består av: 

  1. Inntekter fra petroleumsvirksomheten (inntekter fra statens eierandeler (SDØE), skatter og avgifter på petroleumsutvinning og inntekter fra eierskapet av Equinor).
  2. Utgifter til petroleumsvirksomheten (for eksempel SDØE utgifter til leting og lisenskostnader)

Skatteinntekter fra arbeidstakere i oljebransjen er ikke inkludert.

Overføringen fra fondet til statsbudsjettet dekker det oljekorrigerte underskuddet

Figuren viser utviklingen i det oljekorrigerte underskuddet. Det oljekorrigerte underskuddet dekkes av overføring fra fondet etter vedtak i Stortinget slik dette er anslått i nysaldert budsjett.  Det vil alltid være noe usikkerhet knyttet til anslaget slik at statsregnskapet normalt gjøres opp med et mindre overskudd eller underskudd.

Det oljekorrigerte underskuddet påvirkes i vesentlig grad av konjunkturutviklingen. Det oljekorrigerte underskuddet har økt over tid i tråd med handlingsregelen . Siden 2001 er følgende retningslinjer lagt til grunn for uttak fra fondet (handlingsregelen):

  • Bruken av fondsinntekter skal over tid følge den forventede realavkastningen av Statens pensjonsfond utland.
  • Det må legges stor vekt på å jevne ut svingninger i økonomien for å sikre god kapasitetsutnyttelse og lav arbeidsledighet.

I statsbudsjettene måles bruken av olje- og fondsinntekter ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet, der det i tillegg blant annet er justert for konjunktursituasjonen.